Ilmaston hyvä ja paha

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen on valtava muutos koko yhteiskunnassa, joka muovaa voimakkaasti tapojamme toimia – taloudellista toimeliaisuutta, kuluttamista, ravintoa, liikennettä ja kulttuurin eri muotoja. Ilmastonmuutoksen torjunnan tarpeellisuuden ymmärrys on laajalti jaettu. Sekä poliittiset päättäjät että aktivistit ja kansalaiskeskustelijat puhuvat voimakkaasti tavoitteen puolesta, ja hallitukset ja kansainväliset toimijat julistavat päästöjen vähentämistä koskevia tavoitteita.

Mutta millaista hyvää ilmastonmuutoksen torjunnalla oikeastaan tavoitellaan – ja mitä pahaa sillä pyritään välttämään?

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n vuoden 2014 arviointiraportin mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on kyse yhteisestä hyvästä (public good). Ilmasto on yhteinen asia. Ajatus yhteisestä hyvästä peittää kuitenkin helposti alleen eri toimijoiden tavoitteiden moninaisuuden. Euroopan komission syyskuussa 2020 antama tiedonanto ajaa oikeudenmukaista siirtymää tasapuoliseen ja vauraaseen yhteiskuntaan ilmastokriisin ajassa. Ei kuitenkaan ole selvää, miten muutos tapahtuu oikeudenmukaisesti tai johtaa tasapuolisiin lopputuloksiin.

Hankkeen päätutkimuskysymykset ovat:

  • Millaista hyvää ilmastonmuutoksen torjunnalla tavoitellaan – ja mitä pahaa pyritään välttämään? 
  • Miten suomalaisten toimijoiden ilmastonmuutokseen liittyvät visiot, utopiat ja dystopiat suhteutuvat toisiinsa?
  • Miten vastuuta ilmastotoimista pyritään jakamaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti?

Hankkeen keskeinen aineisto on yhteiskunnallisten ja taloudellisten päättäjien, ilmastokysymysten asiantuntijoiden sekä kansalaisaktivistien kanssa tehdyt tutkimushaastattelut. Haastateltavaksi valitut ovat julkisissa puheenvuoroissaan tuoneet esiin erilaisia ja toisistaan poikkeavia näkökulmia ilmastonmuutosta koskeviin eettisiin kysymyksiin. Osa haastatteluaineistosta on saatavilla julkisina videokoosteina.

Tutkimus suoritetaan Helsingin yliopistossa. Hankkeen vastuullinen tutkija on FT, dos. Henrik Rydenfelt ja sen tutkijana toimii MSc. Tina Nyfors. Hankkeen julkaisut valmistuvat pääosin vuoden 2022 aikana.

Hankkeen rahoittaja: